Výroční schůze delegátů

Proběhla v sobotu dne 18.3.2017 v jídelně DOMOVA MLÁDEŽE, Havlenova 16, Brno.

  • Účast byla 90,7%. Na schůzi byly zastoupeny všechny MS.
  • Výroční schůze byla schopna se usnášet. Jednotlivé body programu uvedené na pozvánce byly dodrženy.
  • Proběhly volby sedmičlenného výboru a tříčlenné komise KRK.
  • Zápis ze schůze je členům PS k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři PS.