Podmínky

Pro vydání povolenky je nezbytné předložit:

  • vlastnoručně podepsané prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • členský průkaz MRS (v případě výměny čl. průkazu aktuální fotografii 3x4cm)
  • platný rybářský lístek
  • studenti předloží potvrzení o studiu, držitelé průkazu ZTP a ZTTP průkaz, invalidní důchodci potvrzení z pošty
  • řádně vyplněnou „Žádanku o povolenku a registraci člena“ (vyplněnou čitelně hůlkovým písmem!)
  • doklad o zaplacení příslušných částek

Obnova zrušeného členství pro bývalé členy

  • uhradit nové zápisné (platí pro zájemce ve věku 16 roků a výše, mládež do 15 roků zápisné neplatí)

Nedodržení termínu splatnosti členství
V případě nedodržení termínu splatnosti členství (členského příspěvku) do konce měsíce února pozbývá člen automaticky členství v MRS, z.s. (přestává být členem). Pokud bude mít bývalý člen zájem o obnovu zrušeného členství v MRS, z.s. je jeho povinností zaplatit nové zápisné ve výši 1000,- Kč. Povinnost je platná pro zájemce ve věku 16 roků a výše. Mládež do 15 roků zápisné neplatí.

Důležité, nepřehlédněte:

Při placení stanovených finančních částek uveďte do platebního dokladu jako variabilní symbol svoje členské číslo. Číslo uveďte bez písmene. Např. člen s členským číslem A-0123 uvede V.symbol 0123, člen s členským číslem R-1567 uvede V.symbol 1567, atp. Toto opatření je nezbytné k usnadnění jednoznačné identifikace platícího člena a jako prevence proti výskytu případných konfliktů.

Pobočný spolek důrazně  vyzývá každého člena, který zaplatí členství a povolenku, aby bezprostředně při výdeji tj. přímo na místě výdeje, zkontroloval vylepení členské známky v členském průkazu a známky/povolenky na povolence k lovu.

V případech úhrad poplatků za členství a ostatních poplatků stanovených k pořízení povolenky složenkami prostřednictvím sběrných boxů bankovních domů (tj. plátce si sám potvrzuje kontrolní ústřižek o zaplacení) nebo jinými bezhotovostními platebními příkazy z účtu plátce, budou platby považované za uskutečněné až po obdržení výpisu z účtu Pobočného spolku s připsanými příslušnými částkami.

V písemném nebo emailovém oznamování jakýchkoliv změn osobních dat člena (nejčastěji změna adresy), je nezbytné vždy, kromě celého jména, uvádět členské číslo a datum narození.

Jedna ze základních povinností člena je odevzdání řádně  yplněné „Povolenky k lovu, evidence docházek a úlovků na revírech.…“ včetně „Sumáře úlovků a docházek….“ Pobočnému spolku nejpozději 15. dnů po skončení platnosti povolenky. V případě ročních povolenek je lhůta pro vrácení nejpozději 15.ledna následujícího roku po skončení platnosti povolenky.

Ostatní informace jsou uvedeny v „Bližších podmínkách výkonu rybářského práva a soupisu revírů“ platných od 1.1.2016 a na Povolence k lovu, evidence docházek a úlovků na revírech…“.

Důležité upozornění
Ministerstvo zemědělství vydalo dne 7.2.2018 vyhlášku č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství).
Novela vyhlášky s účinností od 1.4.2018 nově zavádí denní doby lovu na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

S ohledem na skutečnost, že Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových v užívání Moravskho rybářského svazu a jeho organizačních jednotek pro rok 2018 schválil v loňském roce Svazový výbor, jako orgán k tomu kompetentní, může tento jako jediný dále rozhodnout o tom, zda-li se bude v roce 2018 lovit podle schválených platných BP, nebo budou BP upraveny v souladu s novelou vyhlášky. Zasedání SV proběhne 29.3.2018. Rozhodnutí SV bude v tento den zveřejněno na stránkách www.mrsbrno.cz.