Přestupky členů v roce 2016

V uplynulém roce 2016 zjistila rybářská stráž u několika členů naši PS porušení obecně závazných právních předpisů o rybářství, zákona 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., jakož i Bližších podmínek výkonu rybářského práva, stanovených v povolence k lovu (porušení §6 odst.3 Stanov MRS,o.s.). Druhy zjištěných přestupků:

  • Lov na více prutů
  • Lov po stanovené denní době lovu
  • Nedopsání počtu a váhy přisvojených ulovených ryb
  • Vyhrazování místa lovu
  • Lov v místě zákazu lovu ryb
  • Nezapsané ulovené ryby
  • Ulovení, usmrcení a ponechání si dvou kusů kapra obecného

U některých kontrolovaných členů bylo rybářskou stráži zjištěno více druhů přestupků současně. Se všemi členy, kteří se porušení obecně závazných právních předpisů o rybářství dopustili, bylo vedeno řádné kárné řízení a všem bylo uloženo kárné opatření, většinou dočasné odnětí povolenky k rybolovu.