Ověření kvalifikačních předpokladů

Pro získání prvního rybářského lístku přihlášených zájemců věkové kategorie od 16ti roků proběhlo v PS-Brno 1, na Kamenné ulici 2, v sobotu dne 25.3.2017.

  • Zkouška, před zkušební komisí, byla formou písemného testu složeného ze čtyř témat:
  • A – rybnikářství, B – biologie, C – legislativa, D – praktické poznávání ryb. Jednotlivá témata obsahovala 10 otázek. U každé otázky, kromě  téma D, byly zkoušeným nabídnuty tři odpovědi. Zakřížkování správných odpovědí uváděli zkoušení do protokolu. Úspěšný výsledek zkoušky byl podmíněn nejméně osmi správně zodpověděnými otázkami u každého tématu.
  • Zkušební otázky byly vybrány z testu vypracovaného MRS,o.s. koncepčně v souladu s § 10 odst. 3 vyhlášky 197/2004 Sb.
  • Všichni zkoušení vyhověli podmínkám zkoušky a obdrželi osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku.