Moravský rybářský svaz Brno 1

Upozornění na končící platnost průkazů

Upozorňujeme, že v roce 2017 končí velkému počtu členů platnost členských průkazů. Jedná se o průkazy, které jsou zcela zaplněny členskými známkami ve všech dostupných polích. Ti, kterých se to týká, musí k výměně bezpodmínečně předložit svoji aktuální fotografii 3×4 cm, ne starší než 1 rok. Fotografie z neplatného průkazu nemůže být pro výměnu přijata! Dodržením tohoto upozornění ušetří každý nejen svůj čas, ale hlavně […]

Více...

Ověření kvalifikačních předpokladů

Pro získání prvního rybářského lístku přihlášených zájemců věkové kategorie od 16ti roků proběhlo v PS-Brno 1, na Kamenné ulici 2, v sobotu dne 25.3.2017. Zkouška, před zkušební komisí, byla formou písemného testu složeného ze čtyř témat: A – rybnikářství, B – biologie, C – legislativa, D – praktické poznávání ryb. Jednotlivá témata obsahovala 10 otázek. U každé otázky, kromě  téma D, byly zkoušeným nabídnuty tři […]

Více...

Výroční schůze delegátů

Proběhla v sobotu dne 18.3.2017 v jídelně DOMOVA MLÁDEŽE, Havlenova 16, Brno. Účast byla 90,7%. Na schůzi byly zastoupeny všechny MS. Výroční schůze byla schopna se usnášet. Jednotlivé body programu uvedené na pozvánce byly dodrženy. Proběhly volby sedmičlenného výboru a tříčlenné komise KRK. Zápis ze schůze je členům PS k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři PS.

Více...

Přestupky členů v roce 2016

V uplynulém roce 2016 zjistila rybářská stráž u několika členů naši PS porušení obecně závazných právních předpisů o rybářství, zákona 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., jakož i Bližších podmínek výkonu rybářského práva, stanovených v povolence k lovu (porušení §6 odst.3 Stanov MRS,o.s.). Druhy zjištěných přestupků: Lov na více prutů Lov po stanovené denní době lovu Nedopsání počtu a váhy přisvojených ulovených ryb Vyhrazování […]

Více...